سخن زمان

خَرَد خوار و ثروت گشته مقبول                    به دنیا حرف زور را می زند پول
خریداری ندارد حرف نادار                             قبول است هر چه گوید مرد پولدار
فقارت  این زمانه هست پُر درد                تحمل کن تحمل سهم تو مرد
تحمل کن جهالت همره زور                 بکن باور که آرامش فقط گور
برای خرج مردن  کن پس انداز               بساز گوری که بنمایی تو پرواز
پس از مردن بکن پرواز در گور                 که اندر  زندگی دیدی شما زور
کشیدی رنج اندر زندگانی                          خَرد گوید ترامپ نیست جاودانی
بکش رنج زمانه  حمزه امروز                تحمل سهم تو تا بعد نوروز

« حمزه فریفته »


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>