طرح دعوى کیفرى علیه صادرکننده چک بلامحل

هفته نامه هفتواد کرمان, [۲۶.۰۴.۱۶ ۱۲:۴۲]
[Forwarded from ..]
طرح دعوى کیفرى علیه صادرکننده چک بلامحل
اقدام قانونی(شکایت) علیه صادرکنندگان چک بلامحل ازسه طریق امکان پذیراست:
الف: طرح شکایت کیفری در دادسرا
ب: طرح دعوی حقوقی در دادگاه
ج: مراجعه به اداره ثبت و صدور اجراییه
به موجب قانون صدورچک، صدور چک بلا محل جرم است.
ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی مورخ۲/۶/۱۳۸۲ بیان می دارد: هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل شود به شرح ذیل محکوم می شود:
الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن قانون کمتراز ده ملیون ریال باشد مجازات حبس تا حداکثر۶ ماه است.
ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ملیون تا پنجاه میلیون ریال باشد به مجازات از۶ ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.

ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به مجازات حبس از یک تا دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چند فقره چک بلامحل کرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک خواهد بود.
به موجب قانون صدورچک، صدور چک بلامحل جرم است اما هرچک بی محلی لزوما وصف مجرمانه وکیفری نخواهد داشت به عنوان مثال چک های ذیل الذکر بر اساس ماده ی  ۱۲قانون صدور چک اصلاحی مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ کیفری نبوده و صادرکننده آنها قابل تعقیب در دادسرا نیست:
الف. درصورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د. هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه. درصورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده باشد یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
در نهایت میتوان گفت در شرایط فعلی چکی واجد وصف کیفری است که به روز و به منظور پرداخت دین صادرشده باشد و دارنده مستقیم آن طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک ظرف  ۶ ماه از تاریخ صدور برای وصول آن به بانک مراجعه کرده وگواهی عدم پرداخت اخذ کرده باشد. پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک دارنده چک  ۶ ماه فرصت خواهد داشت تا در دادسرا مبادرت به طرح دعوای کیفری به اتهام صدور چک بلا محل کند…
در صورتی که دراین ظرف زمانی از اقامه دعوا خودداری بشود دیگر نمیتوان صادرکننده را از لحاظ کیفری تحت تعقیب قرار داد. اهمیت چک های واجد وصف مجرمانه این است که می توان علاوه بر وصول مبلغ چک با تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم یا طرح دعوا حقوقی علیحده در دادگاه عمومی، صادرکننده را به مجازات مندرج شده در مواد قانونى مذکور محکوم کرد.
دارنده چک (خواهان یا شاکى) حق مراجعه به دادگاه های زیر را دارد.
صلاحیت دادگاه دررسیدگی به دعاوی چک:
الف. دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است.
ب. دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد.
ج. دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارایه وگواهینامه عدم پرداخت صادرشده است.
د. ضمنا در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاه های ۳گانه فوق درتهران باشد حسب بخشنامه رییس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود (رای وحدت رویه شماره ۶۸۸).
رضا بهرامیان


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>